Warunki użytkowania

1. Dane osobowe obejmują dane firmy/gospodarstwa, tj. nazwisko, imię, numer telefonu oraz adres e-mail. Dostarczając nam swoich danych osobowych, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie oraz rozpowszechnianie w ściśle określonych celach.

2. Przypominamy również, że mają Państwo prawo konsultować, modyfikować i poprawiać wszystkie dane dotyczące firmy/gospodarstwa. Aby skorzystać z tego prawa, prosimy skontaktować się z Pomorskim Centrum Obsługi Rolnictwa Elewatorem Jabłowo Sp. z o.o. przez logistyka@elewatorjablowo.pl lub telefonicznie. Zależy nam na zapewnieniu dokładności oraz ścisłości danych osobowych Użytkownika, dlatego wprowadziliśmy środki fizyczne i elektroniczne pozwalające je zagwarantować. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie administratorzy serwisu.

3. Zobowiązujemy się nie sprzedawać, nie przekazywać i nie rozpowszechniać Państwa danych osobom trzecim, chyba że postępowanie takie jest potrzebne, aby móc udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie, lub z analogicznych powodów.

4. Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w zawartości niniejszego Serwisu w dowolnie wybranym momencie i bez konieczności uprzedzania użytkowników. Każdorazowe skorzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich zmian wprowadzonych do niniejszych Warunków użytkowania.

5. Korzystanie z serwisu (ze ściąganiem informacji, dokumentów lub linków do innych stron internetowych włącznie), jak również użytek czyniony z publikowanych w nim treści oraz zaufanie w nich pokładane są podejmowane na własne ryzyko użytkownika. W granicach określonych prawnie wykluczamy wszelkie roszczenia dotyczące reprezentacji, warunków oraz gwarancji dotyczących do rozumianej wartości handlowej, jakości, przydatności do określonych celów oraz należytych starań, które mogłyby być domniemane jako zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania, niezależnie od tego, czy odbywałoby się to w drodze prawnej czy też w inny sposób.

6. Nie gwarantujemy, chyba że wyraźnie określono inaczej:

· ścisłości lub kompletności treści publikowanych w ramach Serwisu;

· dostępności Serwisu w określonym momencie lub jego funkcjonowania bez przerw i błędów;

· kompatybilności Serwisu z komputerem użytkownika lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym;

· odporności Serwisu na działanie wirusów.

7. Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności i odmawia jej ponoszenia w związku z:

· wszelkimi przerwami w działaniu Serwisu lub stron poprzez niego dostępnych,

· błędami, wirusami lub innymi problemami technicznymi, na które mógłby być narażony Użytkownik korzystający z Serwisu,

· jakimikolwiek incydentami lub problemami technicznymi, które mogłyby spowodować uszkodzenie komputera Użytkownika lub danych zawartych na jego dysku. W zakresie odpowiedzialności Użytkownika leży zainstalowanie oprogramowania antywirusowego oraz urządzeń zabezpieczających w celu ochrony jego sprzętu oraz danych,

· wszelkimi pojedynczymi lub nieprzewidzianymi nieścisłościami, błędami lub pominięciami w ramach informacji udostępnionych w Serwisie,

· wszelkimi szkodami wynikającymi z podstępnego wtargnięcia osób trzecich skutkującego zmianami informacji zawartych w Serwisie,

· oraz, bardziej ogólnie, wszelkimi szkodami lub stratami bezpośrednimi lub pośrednimi - niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia, natury lub konsekwencji - które mogłyby przydarzyć się w efekcie uzyskania jakiejkolwiek natury dostępu do Serwisu, braku dostępu do niego lub wskutek zawierzenia jakiejkolwiek informacji pochodzącej bezpośrednio lub pośrednio z wyżej wymienionego Serwisu.

8. Serwis (włącznie z wszelkimi tekstami, obrazami lub innego rodzaju treściami zawartymi lub dostępnymi przez Serwis) oraz wszelkie oprogramowanie mogące być użytkowane wraz z nim mogą zawierać informacje chronione prawem własności intelektualnej lub na mocy innych przepisów prawa. W ramach niniejszych Warunków ogólnych prawa własności intelektualnej obejmują, i to bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, rysunki, znaki, prawa dotyczące danych, prawa dotyczące baz danych, ekspertyzy oraz jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy mowa o prawach zastrzeżonych czy nie, wszędzie na świecie.

9. Kopiowanie elementów Serwisu jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego; kopiowanie lub korzystanie z elementów Serwisu w innych celach jest zabronione.

10. Drukowanie lub ściąganie jakichkolwiek elementów lub informacji zawartych w Serwisie jest uzależnione od trzech następujących warunków:

· elementy lub informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego,

· informacje na temat praw autorskich lub innych praw własności nie będą usunięte z wykorzystywanych elementów Serwisu lub informacji,

· elementy lub informacje nie będą w żaden sposób zmieniane.

11. Zabronione są również jakiekolwiek próby kopiowania, modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, programowania zwrotnego lub inne mające na celu odnalezienie kodu źródłowego (za wyjątkiem przypadków dozwolonych prawem), sprzedaży, przenoszenia, przyznawania licencji lub przekazywania praw związanych z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z Serwisu.

12. Zabronione jest modyfikowanie oprogramowania lub wykorzystywanie zmodyfikowanych wersji oprogramowania, szczególnie (lecz nie jedynie) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwisu oraz możliwości wejścia do niego przy użyciu innych środków niż interfejs stworzony w tym celu przez Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o.

13. Dozwolone jest korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi, drukowanie i/lub ściąganie informacji zamieszczonych w Serwisie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W szczególności jest zakazane:

· tworzenie linków między Serwisem a jakąkolwiek inną stroną internetową lub włączanie w ramkę (frame) jakichkolwiek części Serwisu bez uprzedniego uzyskania naszej zgody;

· wykorzystywanie go do rozpowszechniania wirusów lub do jakichkolwiek innych nielegalnych celów;

· modyfikowanie lub nadawanie zafałszowanego charakteru treściom kopiowanym z Serwisu lub wykorzystywanie takich treści z pominięciem informacji o prawach autorskich lub innej na temat własności zamieszczanych przez nas w związku z wyżej wymienionymi treściami, w taki sam sposób i w takiej samej formie co w Serwisie.

14. Użytkownik, zobowiązując się do powyższego, zabezpiecza i zwalnia Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. z odpowiedzialności za konsekwencje wszelkiego niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu.

15. W razie złamania niniejszych Warunków ogólnych możemy być zmuszeni do zawieszenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu internetowego, zaś Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. niniejszym zastrzega sobie prawo do zgłoszenia sprawy odpowiednim organom.

16. Niniejsze Warunki ogólne stanowią całość i reprezentują porozumienie między Użytkownikiem a Pomorskim Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. w zakresie wszystkiego, co dotyczy Serwisu. Z faktu, że nie wymagamy ścisłego stosowania się do któregoś z postanowień Warunków ogólnych nie wynika, że Warunki te zostały odrzucone lub unieważnione. Fakt, że któreś z postanowień niniejszych Warunków ogólnych zostało uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania, nie skutkuje nieważnością pozostałych punktów, które wciąż w pełni obowiązują.

17. Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. ma prawo przekazywać prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków ogólnych osobom trzecim. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków ogólnych jest prawo polskie.

Regulamin poruszania się pojazdów na terenie P.C.O.R. Elewator Jabłowo Sp. z o.o.

1. Regulamin obowiązuje Kierowców pojazdów poruszających się po terenie Elewatora Jabłowo, natomiast Użytkownik dokonujący awizacji w Serwisie jest zobowiązany o przekazaniu zawartych w nim informacji nt. poruszania się odpowiadającemu awizacji Kierowcy.

2. Wjazd i przebywanie pojazdu na terenie Elewatora Jabłowo dozwolone jest wyłącznie na podstawie wcześniejszych awizacji dotyczącej rozładunku/załadunku.

3. Kierowcy zobowiązani są do posiadania następujących aktualnych dokumentów: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz polisę OC.

4. Na terenie Elewatora maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu wynosi 20 km/godz.

5. Nie wolno pojazdem ograniczać dostępu do budynków, magazynów oraz blokować dróg dojazdowych.

6. Na terenie Elewatora podczas oczekiwania na rozładunek/załadunek kierowca powinien znajdować się w kabinie pojazdu.

7. Na terenie Elewatora zabrania się:

· używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu

· wnoszenia na teren Elewatora alkoholu

· samodzielnego poruszania się po działach produkcyjnych

8. Kierowca jest szczególnie obowiązany do oceny możliwości poruszania się pojazdu (należy się upewnić czy jest wystarczająco dużo miejsca na wykonanie manewru pojazdem, czy jest wystarczająco dużo miejsca na wjazd/wyjazd z wiat magazynowych, wiat załadunkowo-rozładunkowych, czy skrzynia ładunkowa przed wjazdem/wyjazdem z wiaty jest opuszczona, czy nie jest opuszczony podest, czy są otwarte bramy wjazdowe i wyjazdowe przed wjazdem lub wyjazdem, czy ukończone zostały czynności związane z próbobraniem, załadunkiem, rozładunkiem).

9. Zabrania się poruszania pojazdem z podniesioną skrzynią ładunkową lub barierką ochronną.

10. Każdorazowe zniszczenie obiektów lub infrastruktury zakładowej przez poruszający się pojazd będzie traktowane jako zniszczenie z winy kierowcy i skutkowało wnioskiem o odszkodowanie do sprawcy zdarzenia.

11. Pojazdy ciężarowe muszą być ładowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. Ustaw z 2004 r. Nr 103 poz. 1085.- samochody. Pojazdy przeładowane nie będą rozładowywane. Za uszkodzenia infrastruktury zakładowej spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów kierowca/właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność materialną.

12. Na kierowcę nie stosującego się do wymagań Regulaminu będzie wystosowana kara w postaci czasowego zakazu wstępu na teren Elewatora.

Informacja nt. fumigacji zbóż

Stanowczo prosimy o przestrzeganie zasad fumigacji i przeprowadzania skutecznego odpowietrzania zawartych w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin (dostępne na stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl).

Przypominamy także, że w naszych umowach sprzedaży nasion i zbóż jednoznacznie wskazujemy, że wszelkie dostawy o wyraźnym zapachu chemicznym spowodowanym fumigacją lub przekraczające dopuszczalne stężenia gazów fumigacyjnych nie będą przyjmowane. Prosimy więc o dołożenie wszelkich starań, aby takie dostawy nie były do nas kierowane.